Położenie i dojazd

Słowiński Park Narodowy położony jest w zachodniej części województwa pomorskiego, w powiecie słupskim, w gminie Smołdzino. Główne miejscowości w okolicach parku to Smołdzino, Rowy, Łeba.

Noclegi

Bardzo rozbudowana baza noclegowa w Rowach i Łebie, także mniejsze obiekty noclegowe w Słowińskim Lesie i Smołdzinie. Można też znaleźć noclegi troszkę dalej np. w Ustce czy w Darłowie

Kontakt

 • Dyrekcja Słowińskiego Parku narodowego
  ul. Bohaterów Warszawy 1A
  76-214 Smołdzino
 • Sekretariat
  tel. (059) 81 17 204, 81 17 339
  fax. (059) 81 17 509
  e-mail :  sekretariat@slowinskipn.pl
 • Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie
  Czołpino 34
  76-214 Smołdzino

Opłaty, dostępność

 • Opłaty:
  Opłata za wstęp do SPN – ważna na wszystkich wejściach niezależnie od miejsca zakupu w danym dniu pobierana od 1 maja do 30 września
  Bilet wstępu 1-dniowy: normalny 7,00 zł, ulgowy 3,50 zł – bilety wielodniowe są odpowiednio tańsze,
 • Na terenie parku płacimy także za wstęp do obiektów: Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie, filie muzeum w Rąbce, Rowach, wieża widokowa na Rowokole, latarnia morska w Czołpinie – 4 zł normalny, 2 zł ulgowy,
 • Pobierana jest opłata za parkingi: Czołpino (oba parkingi Leśny i JW) – 2 zł za godzinę za samochód osobowy, w Rąbce koło Łeby – 6 zł za 1 godzinę,
 • Nie pobiera się opłat za wstęp do Parku od:
  1)dzieci w wieku do lat 7,
  2)osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,
  3)uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia edukacyjne w Słowińskim Parku Narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem Parku,
  4)osób udających się do miejsca kultu religijnego na Rowokole w oddziale 113,
  5)osób udających się wyznaczonymi szlakami do wyznaczonych w Parku miejsc plażowania oraz na obszarze całej plaży,
  6)mieszkańców gmin: Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko na podstawie ważnego dokumentu poświadczającego stałe zamieszkanie na terenie jednej z wymienionych gmin,
  7)członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2017 poz. 1832 t.j. z późn. zm.) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.
 • Dodatkowe płatności: Szczególnie w Rąbce koło Łeby możliwe są dodatkowe opłaty: np. przewóz meleksem na wydmy – 15 zł za 1 os. w jedną stronę, płatne jest także wejście do Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach – 12 zł normalny, 8 zł ulgowy,
 • Park jest dostępny od świtu do zmierzchu, obiekty na terenie parku w różnej dostępności godzinowej

Przepisy dla zwiedzających

1. Park udostępniany jest od świtu, rozumianego jako godzina przed wschodem słońca, do zmierzchu, rozumianego jako godzina po zachodzie słońca, w okresie całego roku.
2. Szczegółowe godziny udostępniania i odstępstwa od ust. 1 zawarte są w zarządzeniu nr 16/2020 Dyrektora SPN z dnia 10.04.2020 roku w sprawie zasad i opłat za udostępnianie Słowińskiego Parku Narodowego w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych oraz do fotografowania/filmowania oraz w odrębnych zarządzeniach dyrektora Parku.
3. Za udostępnianie Parku, niektórych jego obszarów lub obiektów pobierane są opłaty.
4. W okresie od 1 maja do 30 września obowiązują opłaty za wstęp do Obwodów Ochronnych Parku: Smołdziński Las, Rąbka, a w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia w Obwodzie Ochronnym Rowy
5. Park można zwiedzać korzystając wyłącznie z oznakowanych szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych i turystycznych.
6. Uprawianie turystyki na terenie Parku, zwłaszcza wejście na szlak prowadzący na wydmy, wymaga przygotowania kondycyjnego, posiadania odpowiedniej wiedzy o trudnościach i zagrożeniach oraz posiadania ekwipunku do wędrówek. Decyzje dotyczące wejścia na teren Parku turysta indywidualny podejmuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność, w oparciu o własne doświadczenie i ocenę warunków atmosferycznych, w przypadku grup zorganizowanych decyzja leży po stronie przewodnika.
7. Pojazdy mogą poruszać się wyłącznie po drogach publicznych i oznakowanych dojazdach do parkingów (nie dotyczy pojazdów upoważnionych).
8. Na terenie Parku obowiązują zakazy określone w art.15 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
9. Uprawianie rekreacji i turystyki dozwolone jest na wyznaczonych wodach Parku, na warunkach określonych przez dyrektora Parku.
10. Nie dopuszcza się używania modeli latających i statków powietrznych – dronów (bezzałogowych statków powietrznych) na terenie Parku z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.
11.W wyjątkowo uzasadnionych wypadkach podyktowanych prowadzeniem badań naukowych lub działań związanych z edukacją lub promocją Parku dyrektor może wydać indywidualne zezwolenie na użycie modeli latających i statków powietrznych – dronów (bezzałogowych statków powietrznych).
12. Ograniczenia, o których mowa w ust. 10 nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, z bezpieczeństwem i obronnością państwa, ochroną granicy państwowej, ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego państwa lub poszukiwaniem i ratownictwem.
13.Dopuszcza się możliwość organizacji ceremonii ślubnych z udziałem urzędnika Stanu Cywilnego tylko na plaży w Czołpinie przy tzw. „Czerwonej Szopie” i po uzyskaniu pisemnej zgody dyrektora Parku. Maksymalna liczba osób biorących udział w uroczystości wynosi 50 osób.

Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem psów asystujących. Na oficjalnej stronie Parku dostępna jest mapka z wyznaczonymi trasami, po których można poruszać się z psami.

Informacje o Słowińskim Parku Narodowym można znaleźć także na oficjalnej stronie parku: http://slowinskipn.pl